Organisatie

RTV9 is een non-profit organisatie (stichting) die 100% gerund wordt door vrijwilligers, van bestuursleden tot programmaleiding tot programmamakers.

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de financiën van de omroep en faciliteert de programmamakers waar mogelijk. Inhoudelijk staat het bestuur "op afstand"; de inhoud is de verantwoordelijkheid van de Programmaraad (PBO). Deze programmaraad stelt programmaleiders aan voor de dagelijkse leiding aan programmamakers.

ANBI Status

Stichting  Radio Omroep Lopik en IJsselstein (RTV9)  heeft een aanvraag gedaan om door de belastingdienst erkend te worden als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent deze status dat ze giften aan RTV9 volgens geldende regels mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De aanvraag is ingediend en ligt ter beoordeling bij de Belastingdienst.

Organisaties die de ANBI-status willen, moeten voldoen aan een aantal regels die deugdelijk bestuur en beleid waarborgen. Die regels zijn hier te zien. De ANBI-status geeft donateurs, maar ook RTV9, een aantal fiscale voordelen. Meer informatie over de belastingvoordelen vindt u op deze website www.daargeefjeom.nl

RSIN

Het RISN nummer is 8037.47.081

Statutaire doelstelling

1. De stichting heeft ten doel:

a. het uitzenden van omroepprogramma’s (radio, televisie en tekst televisie) bestemd voor de gemeenten Lopik, IJsselstein en Nieuwegein, hierna te noemen : de gemeenten:

b. een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeenten levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

2. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeenten.

3. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle  geoorloofde middelen, welke daartoe bevorderlijk kan zijn.

De  statutaire doelstelling vertaalt zich in de volgende missie van RTV9:

--‐ het zo goed mogelijk overdragen van nieuws, informatie en muziek;

--‐ vanuit de regio naar de regio (Lopik, IJsselstein en Nieuwegein);

--‐ voor een zo’n breed mogelijk publiek;

--‐ met gebruikmaking van radio, tv, internet en alle sociale media;

--‐ vanuit het perspectief van de publieke dienstverlener;

--‐ zonder winstoogmerk

--‐ met als beoogd effect de betrokkenheid van burgers bij de regionale samenleving te bevorderen. Dit alles in samenhang met het redactiestatuut, dat onafhankelijke journalistiek waarborgt. Zinvolle inhoud voor het voetlicht brengen is prioriteit om ook financieel gezond te zijn.

Beleidsplan

Rtv9 wil zich de komende drie jaar in de eerste plaats profileren als de streekzender voor Nieuwegein, IJsselstein en Lopik. Uitbreiding in de nabije omgeving wordt niet geschuwd, maar moet als het ware via natuurlijke groei gaan. RTV9 wil ‘de luis in de pels’ zijn van de politiek en maatschappelijke instellingen. Dit kan bereikt worden met dit 3-jarenbeleidsplan. In deze periode willen we de slagkracht van het bestuur verbeteren en het enthousiasme van de vrijwilligers ondersteunen en faciliteren. Als tegenprestatie geldt voor alle vrijwilligers, van bestuur tot programmamakers, van de programmaraad tot redactie, dat vrijblijvendheid in een geprofessionaliseerde omroep geen optie meer is. Op basis van een sterkte-­‐/zwakteanalyse heeft RTV9 zichzelf kritisch bekeken en geconcludeerd dat de organisatie zich heeft te professionaliseren en financieel sterker moet komen te staan. De zichtbaarheid en herkenbaarheid van de omroep dient verbeterd te worden, zodat er een professionele uitstraling ontstaat als vrijwilligersorganisatie. Op den duur willen we dat de omroep fulltime geleid wordt. Dit is alleen mogelijk als het financiële draagvlak aanzienlijk wordt verbreed. In dit plan is hiervoor een financiële onderbouwing opgenomen. Resultaat moet zijn dat er een financieel krachtige lokale publieke omroep ontstaat, die door minstens 50% van de inwoners regelmatig wordt beluisterd, bekeken en/of wordt gevolgd via website en sociale media. Het bestuur zal de komende jaren deze ontwikkeling kritisch begeleiden en zonodig op tijd bijsturen om financiële ongelukken te voorkomen. Op deze wijze heeft RTV9 toekomst als publieke streekomroep met een journalistieke insteek.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit 3 bestuurders. Er is een vacature voor een 4e bestuurder.

De namen en functies van de bestuurders zijn als volgt:

1. Hans Reusch (drs. Johannes Hendrikus Reusch) – Voorzitter

2. Jan Speld – Penningmeester

3. Marc van den Broek – Bestuurslid

4. Ed Sluis – Secretaris

N.B.
De bestuurders hebben geen buitengewone bevoegdheden. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, zoals bepaald in de statuten.

Beloningsbeleid

RTV9  heeft geen personeel in dienst.

Bestuurders van RTV9 ontvangen geen beloning en ook geen vacatiegelden voor hun werkzaamheden. Onkosten welken die zij maken tijdens het vervullen van hun functie worden vergoed.

Jaarverslag en actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Voor de financiële verantwoording verwijzen we naar  het jaarverslag & jaarrekening  van  RTV9 over  2016 welke u kunt downloaden op deze pagina.

Financieel verantwoording 2015

Voor de financiële verantwoording verwijzen we naar  het jaarverslag & jaarrekening  van  RTV9 over  2016 welke u kunt downloaden op deze pagina.

Mailadres: bestuur (@) rtv9.nl

Statuten RTV9 2016 (.pdf) 991 aangepaste jaarrekening 2016 (.pdf)